SDS-ers en de frije sneon(5)

Oflast en wat no?
27 februari 2004
Puntentelling SDS League
28 februari 2004

Us oprop om om te jaan hoe’t wy de sneon omkrije sûnder fuotbal hat al wat reaksjes oplevere. Dus jou oan hoe’t jim de sneon trochbrocht hawwe. Hjirûnder al wat reaksjes, mar der kinne noch folle mear by. info@vv-sds.nl

Harm Auke Dijkstra

Hy flagge by de wedstriid Zeerobben – SDS en krige sa no en dan wat oanwizings fan lieder Anne Brouwer.

Sibe de Seefûgel

Hat dizze waarme dei brûkt om nei it strân te gean. It wie der wol aardich mar der is simmers mear te sjen, liet er ús witte.

.

Robert Hoekstra en de A’ s en B’s.

Hoi allegearre,
Hoe bedoel je een vrije zaterdag?
De A’s en een aantal van de B’s gaan vanmiddag in de sporthal een partijtje zaalvoetbal spelen.
 
Iedereen die zin heeft kan komen kijken! Aanvang 14.00 uur.
 
Tot ziens?
 
Groeten,
Robert en de A en B-spelers
 
Sjoerd van Beem (master yn spé)

Ik bruk dizze frije sneon om (sa as alle oare dagen) wer efen fijn de skoalboeken yn te duken, hearlik!
Fannejun mar wer ris yn it kalde waar sjen, as der ek noch wat oars kalds te krijen is.
 
Haree tabee!

Famylje Sipke en Tjeerd en mooglik ek oaren

Steane hjoed tenminste 3 helten yn de fille op reis nei de wintersport

Immen dy’t er net foarútkomme wol !

Ik oerwaagje om dan mar nei it kuorkebaljen te gean, at dat der is.

Enne J. Bruinsma

Dit twifelt: earst seit er dat er it hurdriden sjen giet, dan betinkt er him: hy giet op syk nei sponsors, tenzij it earste fuotbalje moat. Dan giet er dêr hinne. Enne is dus yn Harns fan ‘e middei om 14.00 oere

Marco de Graaf (F1)

Eerst blijven we wat langer onder de warme dekens, we kunnen per slot nu wat later op bed.
Dan maar even koffiedrinken en lekker spelen met leeftijdsgenootjes.
Het zal wel, als het weer niet beter wordt, computeren of met de op de play-station spelletjes doen worden.
Verder misschien toch een beetje een saaie dag??
Ook wel eens lekker een zaterdag vrij, alleen zal de wedstrijd wel moeten worden ingehaald en het programma zit al zo vol.
 
 
Ps. doe ook nog maar de groetjes aan de spelers en leiders van E4………
 
Willem
Do hast wol yn ‘e gaten dat ik hjoed dus mei de SDS-side oan ‘e gong kin no wy net hoege te boljen!!
 
Durk Okkema
Durk-Yde hat lêsten in dartboerd doneerd, miskien kin der in toernooi organisere. Wa nimt it foartou?
 
Aant
Hat it al drok mei reaksjes te setten op dizze side.