Evenementen in november 2022

Alles ôflast!
27 februari 2004
SDS-ers en de frije sneon(5)
28 februari 2004

It fuotbaljen is al wer ôflast. Moai foar dygene dy’t dat moai fynt. En foar wa’t dochs wol graach winkelje mei, in meifaller.

Mar wat dogge wy meielkoar op sa’n frije sneon. Hat elkenien in alternatyf efter de hân. Of is der moarn in spontane klaverjas en/of dart wedstriid yn de kantine.

Wy binne benijd wat jim op dizze frije sneon dogge. Dêrom freegje wy jim mei klam om ús te mailen wat jim fan plan binne. Mooglik dat wy oan de ein fan de dei der in moai ferhaal fan meitsje kinne. Dan hawwe jim snein ek wer wat te lêze. En miskien  is der sneon dan dochs noch wat te dwaan. Wy ferwachtsje in protte reaksjes.

info@vv-sds.nl