SDS EK-League: Sibe nimt ôfstân fan ûnderste plak.

Wepperkes -sneon-
19 juni 2004
SDS EK-League: Chris Postma docht goeie saken
21 juni 2004

Wat letter dan jimme went binne, is hjir dan dochs de nije stân. Grutte winners fan juster binne (behalve de Tsjechen) de familie Jansen út Dordrecht, Hendrik Eringa fan Spannum en Durk Okkema fan Easterein. Ek hat Sibe de Seefûgel ôfstân nommen fan de froulju fan Koudenburg en Sjoerd Feenstra. Moarn kin it wol wer hiel oars lykje. Al sil Lolke Hofstra dan noch wol boppe-oan stean.

Stand Vorige stand Deelnemer Woonplaats Totaal (pnt)
(20 juni) (19 juni)      
1 1 Lolke Hofstra Wommels 110
2 2 Gerrit Sijtsma Wommels 100
3 12 Akke Jansen Dordrecht 100
4 3 Willem Wijnia Wommels 90
5 4 Namkje Koudenburg Goaiïngea 90
6 11 Ids de Boer Skrok 90
7 16 Hendrik Eringa Spannum 90
8 17 Durk Okkema Easterein 90
9 24 Ron Jansen Dordrecht 90
10 5 Robert Hoekstra Easterein 80
11 6 Jeroen Brouwer Wommels 80
12 7 Johan Delfsma Wommels 80
13 8 Mannon van der Meer Wommels 80
14 9 Jan van Asselt Easterein 80
15 10 Wybren Jorritsma Ljouwert 80
16 13 Mark Postma Wommels 80
17 14 Pieter Kamstra Hinnaerd 80
18 15 Bas van der Wey Easterein 80
19 20 Enne Bruinsma Easterein 80
20 25 Annemarie Wijnia Wommels 80
21 26 Sybren Wesselius Wommels 80
22 27 Chris Postma Wommels 80
23 18 Bundy Bunzings Wommels 70
24 19 Bert Geuchies Groningen 70
25 21 Johan de Graaf Wommels 70
26 22 Gerard van Asselt Easterein 70
27 23 Meinte Wesselius Wommels 70
28 29 Anne Stenekes Wommels 70
29 33 Rienk Wiersma Itens 70
30 35 Hendrik de Jong Easterein 70
31 28 Trienus de Jong Lollum 60
32 30 Elbrich Jorritsma Wommels 60
33 31 Henk Postma Wommels 60
34 32 R. van Dijk Rien 60
35 34 Minne Bonnema Easterein 60
36 36 Richt Folkerts Wommels 60
37 37 Peter Sybesma Easterein 60
38 38 Klaas Malda Wommels 60
39 42 G. Koudenburg Goaiïngea 60
40 44 Popko Wijnia Wommels 60
41 46 Sibe de Seefûgel Skrok 60
42 39 Hendrik Engbrenghof Wommels 50
43 40 Sytze Jorritsma Wommels 50
44 41 Minne Joustra Wommels 50
45 43 Hammie Westra Wommels 50
46 45 Flieber op Völler Die Heimat 50
47 47 Rinse Joustra Easterein 50
48 48 Douwe Reitsma Easterein 50
49 49 Auke de Jager Easterein 40
50 50 Jan Simon Jelsma Easterein 40
51 51 Margje Koudenburg Goaiïngea 40
52 52 Sjoukje Koudenburg Goaiïngea 40
53 53 Sjoerd Feenstra Boalsert 30