SDS EK-League: Chris Postma docht goeie saken

SDS EK-League: Sibe nimt ôfstân fan ûnderste plak.
20 juni 2004
SDS EK-League: de foarspellingen foar jûn.
21 juni 2004

De grutte winner fan juster wie (nêst Portugal en Griekenlân) Chris Postma. As ienige seach hy Griekenlân wol yn ‘e 2e ronde kommen. Ek Portugal hie hy goed. Dit jout him lyk al 2×15 punten. En dan giet it hurd. Hy giet fan it 22e nei it 3e plak. Lolke Hofstra stiet noch altiten boppe-oan.

Ûnderyn feroaret der net folle, al hat Sjoerd Feenstra ôfstân dien fan syn lêste plakje. Margje Koudenburg en Jan Simon Jelsma nimme it fan him oer. Sibe de Seefûgel hat de smaak te pakken. Hy giet fierder omheech en giet no fan 41 nei 28.

Opfallend is dat der mar ien Eastereiner by de earste 10 stiet. Dat is Jan van Asselt op nûmer 9. Wy ferwachtsje net dat der noch mear Eastereiners by de earste 10 komme. Sy hawwe it smoardrok mei hun weinen foar de Eastereiner feesten en hawwe gjin tiid mear om hun drok te meitsjen oer de SDS EK-League. 


Stand Vorige stand Deelnemer Woonplaats Totaal (pnt)
(21 juni) (20 juni)      
1 1 Lolke Hofstra Wommels 135
2 3 Akke Jansen Dordrecht 125
3 22 Chris Postma Wommels 120
4 2 Gerrit Sijtsma Wommels 115
5 4 Willem Wijnia Wommels 115
6 6 Ids de Boer Skrok 115
7 7 Hendrik Eringa Spannum 115
8 9 Ron Jansen Dordrecht 115
9 14 Jan van Asselt Easterein 115
10 21 Sybren Wesselius Wommels 115
11 5 Namkje Koudenburg Goaiïngea 105
12 8 Durk Okkema Easterein 105
13 12 Johan Delfsma Wommels 105
14 13 Mannon van der Meer Wommels 105
15 17 Pieter Kamstra Hinnaerd 105
16 19 Enne Bruinsma Easterein 105
17 20 Annemarie Wijnia Wommels 105
18 23 Bundy Bunzings Wommels 105
19 24 Bert Geuchies Groningen 105
20 10 Robert Hoekstra Easterein 95
21 11 Jeroen Brouwer Wommels 95
22 15 Wybren Jorritsma Ljouwert 95
23 16 Mark Postma Wommels 95
24 18 Bas van der Wey Easterein 95
25 25 Johan de Graaf Wommels 95
26 27 Meinte Wesselius Wommels 95
27 30 Hendrik de Jong Easterein 95
28 41 Sibe de Seefûgel Skrok 95
29 26 Gerard van Asselt Easterein 85
30 28 Anne Stenekes Wommels 85
31 29 Rienk Wiersma Itens 85
32 31 Trienus de Jong Lollum 85
33 35 Minne Bonnema Easterein 85
34 36 Richt Folkerts Wommels 85
35 37 Peter Sybesma Easterein 85
36 40 Popko Wijnia Wommels 85
37 46 Flieber op Völler Die Heimat 85
38 48 Douwe Reitsma Easterein 85
39 32 Elbrich Jorritsma Wommels 75
40 33 Henk Postma Wommels 75
41 34 R. van Dijk Rien 75
42 38 Klaas Malda Wommels 75
43 43 Sytze Jorritsma Wommels 75
44 44 Minne Joustra Wommels 75
45 47 Rinse Joustra Easterein 75
46 39 G. Koudenburg Goaiïngea 70
47 42 Hendrik Engbrenghof Wommels 65
48 45 Hammie Westra Wommels 65
49 49 Auke de Jager Easterein 65
50 52 Sjoukje Koudenburg Goaiïngea 65
51 53 Sjoerd Feenstra Boalsert 55
52 50 Jan Simon Jelsma Easterein 50
53 51 Margje Koudenburg Goaiïngea 50