SDS E2

SDS E3
19 februari 2016
SDS E1
19 februari 2016

SDS E2 2015-2016


Seleksje SDS E2 2015-2016:

Redmer Stegenga
Jesmer Zonnenberg
Niels van Lelyveld
Timen de Boer
Jesper Paauw
Stern Kok
Niels Terpstra
Raymond Terpstra
Jan Bootsma
Bartele Bouma

 

Trainers:
Robin van der Weg
Hans van der Schaar
Douwe Jan Vellinga
Folkert Rients Vellinga
Sietze Marten Stoffelsma

Lieders:
Lukas Offinga (06-20343380)
Carlis van Lelyveld (06-15832740)

Trainingstiden:
Moandei: ………………..
Tongersdei: ………………

Kompetysje-yndieling foarjier SDS E2 2015-2016

Heeg E2
Makkum E2
SDS E2
SJO EBC/Delfstrahuizen E3
SWZ Boso Sneek E5
Walde De E1