SDS E3

SDS E4
19 februari 2016
SDS E2
19 februari 2016

SDS E3 2015-2016:

Seleksje SDS E3 2015-2016

Sybo Wiersma
Jalko Tanja
Ruben Orsel
Jorrit van der Velde
Jesse Fennema
Jildert Hiemstra
Tom Koopman
Jochem Postma
Tobias Jellema
Meine Boonstra

 

Trainers:
Luuk van der Schaar
Haye Postma
Bonne Wiersma
Tiede van der Velde
Steven Vellinga

Lieder:
Tiede van der Velde (06-22410840)

Trainingstiden SDS E3:
Tiisdeis fan ………………
Tongersdeis fan ………………

Kompetysjeyndieling foarjier SDS E3 2015-2016:

Balk E2
ONS Boso Sneek E3
SC Bolsward E5
SDS E3
SJO Oudega/HJSC E2