SDS E1

SDS E2
19 februari 2016
SDS D2
19 februari 2016

SDS E1 2015-2016:


Seleksje SDS E1 2015-2016:

Sije van der Schaar
Ate Schaap
Niels Hiemstra
Gjelt Kempe
Sjirk jetse Vellinga
Redmar Wiersma
Pieter van der Valk
Yke Gaastra
Milan van der Weg

Trainer:
Gert Jan Hiemstra
Robin van der Weg
Hans van der Schaar
Sietze Marten Stoffelsma

Lieders:
Anneke Gaastra (06-12897631)
Folkert-Rients Vellinga (0515-331220)

Trainingstiden:
Moandei: ……………..
Tongersdei: …………………

Kompetysje-yndieling foarjier SDS E1 2015-2016:

Arum E1
Blauwhuis E1
Nijland E1
ONS Boso Sneek E2
SDS E1