SDS C3 Kampioen 1982-1983!

Wepperkes -moandei-
19 september 2005
Wepperkes -tiisdei-
20 september 2005

Fansels hie Gerrit Terpstra dizze foto ek yn syn plakboek sitten. Hy koe ús dan ek precies fertelle wa ’t dit allegear binne:

SDS C3 1982-1983:

steande f.l.n.r. : Jan Willem Zigterman, Simon Schoon, Johan Drost, Klaas Hingst, Peter Klooster, Rene Reinsma, Jan Bas de Boer, Marco Haagsma, trainer-leider; Wim Bakker.
sittend  f.l.n.r. : Henk v/d Weert, Arnold Eisma, Marco Bos, Gerrit Terpstra, Leo Smit, Sake Haakma.
(Klik op de foto foar in fergrutting.)

Dizze minsken wisten ek wat nammen te neamen:
Hallo Willem,
Ik herken jan willem zigterman,klaas hingst,peter klooster,rene reinsma,bas
de boer en wim bakker op de bovenste rij
en arno eisma,marco bos,gerrit terpstra en leo smit op de onderste rij.
4 spelers kan ik niet thuis brengen,2 boven en 2 beneden
Groet Wicky

*Boven herken ik
Simon Schoon
Johan Drost
Peter Klooster
Beneden
Henk de weerd
Marco bos
Leo Smit
Sake Haakma!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Groet, 
Jappie Wijnia

Ik herken ook Marco Bos (ts Arno en Gerrit) en Johan Drost nog (achter Arno). De rest komt volgens mij uit Wommels.
Groet,
Anco

Hoi
Ik kom net fierder as 6:
In Eisma, in Reinsma, in Klooster, in Haagsma en in Lolkema
En fansels in Bakker
Gr
Aant

Hoi,
Die yn it midden is Peter van die greafstieneman ut Wommels.
Freddie

IK geloof dat ik 4 personen herken!!!
Van de bovenste rij denk ik dat 4 van links Gerrit Hingst is en 6 en 7de van links Rene Sieperde en Sabastiaan de Boer is!!
De keeper is niet zo moeilijk, dat is natuurlijk Arno Eisma!!!
Groetjes Hampie…

Yn de kommende Treffer kinne jim mear oer dit team lêze!