SDS 3 en SDS A1 ôflast

Nije trainer (9)
5 december 2003
SDS B1 wint
6 december 2003

SDS 3 soe hjoed tsjin AVC 3 bolje. Ja, jimme lêze it goed; soe! It is ôflast. Hat it no safolle reint? Neffens my net. Yn elts gefal wurdt it derom net ôflâst. Sy hawwe te min minsken by AVC.

P.s. Miskien moat sy de kelders wol leegskeppe.

SDS A1 soe spylje tsjin Drachten A1. Ek dat giet net troch. In protte sike spilers by SDS die de lieding besluten it net troch gean te litten.