SDS 2 tongersdeis langer traine

SDS 5 besoademitere
19 oktober 2003
Kaartlêzers
20 oktober 2003

SDS 2 traint fanôf kommende tongersdei om 18.45 oere ynstee fan 19.00 oere. Sa kin it 2e in kertier langer traine. It sil de earste wiken besjoen wurde at it befalt.