SDS 2 te tippen!

Wepperkes -moandei-
21 mei 2006
Wepperkes -tiisdei-
23 mei 2006

SDS 2 gie sneon nei Jorwerd ta te tippen. Dit levere noch aardige plaatsjes op ek.

Nei it tippen waard der barbecued by Klaas Okkema yn de tún. Jan de Jong, Ynze Jorritsma en skiedend trainer Klaas Okkema krigen hjir noch in aardichheidsje oerhannige fan de B-seleksje.


“Mutte jim nou toch ‘es kike! Ik hew in kievitsei fonnen!!”


“Net de stokken yn ’t krat sette! Asen begjinne wy mei de fleskes te goaien!”


“Dizze lange frikandel moat mei gang op dy bitterbal………”


“Makket it út op welk tontsje at wy mikke??”


….Ivanhoe, Ivanhoooooooo…….


“Moat ik tusken dy 2 tontsjes troch?”


Stefan en Ruurd besjogge alles rêstich efkes en bepale hun taktyk.


“Soenen je dit ek roke kinne?”


Hjir de “Tippelaars fan it jaar”; Ruurd en Stefan.
Dit partoer liet de rest fan it dielnimmersfjild fier efter him.


Jos bakte se brún.


Dêr sitte de jongelju.


En hjir de wat ripere.


SchnAppie en Gerlof “Fuck Ya” Veldstra leauwe der neat fan.