Wepperkes -moandei-

Wepperkes -snein-
20 mei 2006
SDS 2 te tippen!
23 mei 2006

SDS 3 set de blomkes bûten
Ofrûne sneon hat SDS 3 it seizoen ôfsluten. Net op it fuotbalfjild mar yn in noflike neisit sfear bij de famylje de Boer.
Klik op de foto om originele grootte te bekijken
Saakwaarnimmers om SDS 3 spilers fuort te keapjen wiene net wolkom. De herder hâldt wacht.

Klik op de foto om originele grootte te bekijken
Ek ien fan de SDS sponsoren hie efkes tiid makke foar dit útsje.

Klik op de foto om originele grootte te bekijken

En Snip en Snap koene de Sûdhoeke ek wol fine.
De rest fan de foto’s kinne jim
hjir sjen.

SDS WK-League
De tariedingen op de SDS WK-League binne yn folle gang. As alles wat meisit dan binne wy hjir fannacht mei klear en kinne jim de League hjir moarn fine. Wy kinne alfêst melde dat it ynlisjild €5,- bedrage sil.

Utslaggen
It seizoen sit er hast op. Dochs is it spitich dat wij de restwedstriden de útslaggen net troch krije. Want hoe hawwe SDS D2, F4 en F5 sneon spile?

Jierferslaggen
De kommende Treffer stiet yn it teken fan in jieroersjoch fan alle ploegen. Der binne al wat ferslaggen binnen:
SDS1, SDS 3, SDS 4, A1, C1, C2, D3, E2, E4 en futsal2. Wij hoopje dat de rest hjoed of moarn ek binnen komt, sadat wij gjin lege bledsiden yn de Treffer krije. 

Hawwe jim noch wat te melden, mail
it ús