SC Heerenveen-klinik fol!

Wedstrydstypje SC Heerenveen – MVV
24 juni 2015
Kaartferkeap SC Heerenveen-MVV is los!
25 juni 2015

De SC Heerenveen-klinik op freed 17 july fan 14.00-16.00 oere is no al in grut súkses. Der kinne maksimaal 80 bern meidwaan en binnen 2 dagen hawwe al 80 jeugdspilers fan SDS harren opjûn.
Dat is machtich!

Alle spilers sille ynkoarten noch in persoanlike útnoeging fan SC Heerenveen krije.

Hjirûnder kinne jim sjen wa ’t der allegear meidogge!


1 Almer Haagsma
2 Dirk Breeuwsma
3 Eljer Wiersma
4 Kevin den Haan
5 Gerben Gerbrandij
6 Jorrit Engelsma
7 Ruerd Andringa
8 Bauke Reinhoudt
9 Michiel Zuidema
10 Tom Wijnia
11 Gerrit Gaastra
12 Halbe Willem Overal
13 Tristan Hiemstra
14 Rick Lijklema
15 Remi Bootsma
16 Anna Herder
17 Fenna de Boer
18 Jikke van der Schaar
19 Benthe Anne Okkema
20 Esther van der Eems
21 Evie Bouma
22 Femke Terpstra
23 Froukje Altenburg
24 Marit Albada
25 Anieke Koenen
26 Marrit Hiemstra
27 Rutger Sijbesma
28 Jelte Spoelstra
29 Rico Kupers
30 Thiadmer Agricola
31 Gerbrand Kramer
32 Niels Hiemstra
33 Tjerk Andringa
34 Sije van der Schaar
35 Sjirk Vellinga
36 Joop Altenburg
37 Pieter Wijnia
38 Gjelt Kempe
39 Jalko Tanja
40 Jorrit van der Velde
41 Redmer Stegenga
42 Jens Hiemstra
43 Stef Jellema
44 Niels van Lelyveld
45 Nynke Albada
46 Arjen Stremler
47 Redmer Wiersma
48 Jildert Hiemstra
49 Jochem Postma
50 Pieter van der Valk
51 Tobias Jellema
52 Bartele Bouma
53 Niels Terpstra
54 Raymond Terpstra
55 Yke Gaastra
56 Larissa Eupper
57 Jesse van Krimpen
58 Johan Gaastra
59 Sybren de Vries
60 Phillip Eupper
61 Jelle Vellinga
62 Jorrit Stap
63 Luuk Meijer
64 Pieter Bouma
65 Sietze Bouma
66 Jesse Hoitema
67 Sjoerd Andringa
68 Jorn Hiemstra
69 Rients Klein Swormink
70 Tsjalling Bouma
71 Herman Vinke
72 Jarno van der Weij
73 Jorrit Stenekes
74 Jesse de Vries
75 Nienke Zijlstra
76 Sander Velzen
77 Sytze Bouma
78 Tygo Zijlstra
79 Daniël Veenstra
80 Sibrand Stremler