Kaartferkeap SC Heerenveen-MVV is los!

SC Heerenveen-klinik fol!
24 juni 2015
Efkes Balje 26-6
27 juni 2015

Op freed 17 july komt SC Heerenveen yn Easterein oefenjen tsjin MVV.
De wedstryd begjint om 19.00 oere.

Foarferkeap
Kaarten yn de foarferkeap koste:
Folwoeksenen €8,-
Bern o/m 14 jier €4,-.

Oan de kassa koste de kaarten respektivelik
€10,- en €5,-.

De kaartsjes binne yn de foarferkeap te krijen by:
JUMBO-Kooistra yn Wommels,
Camping De Finne yn Reahûs
en by
Douwe-Dirk Reitsma, Smidslân 11 yn Easterein.

Freed om 8.00 oere giet de foarferkeap los by de Jumbo yn Wommels!


Fergees!
Foar al dy jeugdleden fan SDS dy ‘t SDS-keunstgerslotten ferkocht hawwe en bern út de SDS-Minileague is de yntree fergees!

De A’s en de B’s kinne harren kaartsje ophelje by:
Tjerk van der Pol, Geins 5, Wommels

De rest kin in kaartsje op namme ophelje by:
Willem Wijnia, De Homeie 27, Wommels
Douwe-Dirk-Reitsma, Smidslân 11, Easterein