Wedstrydstypje SC Heerenveen – MVV

Teamyndielingen jeugd 2015-2016
23 juni 2015
SC Heerenveen-klinik fol!
24 juni 2015

Om jild te genereren foar it keunstgers kin SDS noch wol wat jild brûke. Hjir foar hat SDS foar de wedstryd SC Heerenveen – MVV op freed 17 july wat spesjaals betocht. Dit is foar ús donateurs; “de Freonen fan SDS”, mar ek foar oare lju dy ’t dit wat ta liket.

Je kinne foar €25,- de wedstryd stypje.

Hjirmei komme je yn it programmaboekje te stean as wedstrydstiper en krije je ien frijkaart foar de wedstryd SC Heerenveen – MVV.

Meld je oan fia
dit formulier!

Alfêst tige by tige!