Programma 13 maaie 2006

Wepperkes -freed-
11 mei 2006
Wepperkes -sneon-
12 mei 2006

SDS 1 – CVVB 1
Jappie Wijnia baalde. Hij hie sa hoopt dat SDS hjoed de nul hâlde soe. No is dat net ien wedstryd sa west. Der wiene seker wol kânsen om sels in doelpunt te meitsjen.

SDS 2 – ACV 3
Wol genôch auto’s mar te min spilers. It gefolch is it selde. Der koe net spile wurde. SDS 2 trainde en wûn en ferlear mei 5-4

Joure 3 – SDS 3
Om te begjinnen melde wij dat Harm Auke in strafskop miste.  Hij skoorde ek ien kear en der wie noch in SDS-er dy’t skoorde. Wie dat Gearard of Gerlof?

Hielpen 2 – SDS 4
Alle Hielpers dy’t net yn de horeka wurkje stiene oan de line. It waard in boeiend treffen. 1-0 nei 2 minuten troch in te hite bal, nei de tee in fanatyk SDS dat krekt twa drege jûnen hân hie. It waard 1-1 troch Roel. it waard 1-2 troch Ype en de latte stie twa kear yn de wei. Slemyl waard Tjeerd Dijkstra. Hij “bejegende de skeids onheus” en waard mei read fuortstjoerd. Hielpen krige noch in terjochte strafskop. 2-2 waard dus de einstân

Sneon 13 maaie útslach
14:30 SDS 1 – CVVB 1  0-1
12:15 SDS 2 – ACV 3  g.n.t.
12:30 SDS A2 – ONSTOP63 A3  1-1
9:00 SDS B1 – Annaparochie St. B1  net spile
10:45 SDS C1 – Harlingen C1  6-0
11:00 SDS D3 – LSC 1890 D4  1-2
9:00 SDS E3 – Oosterlittens E2  moandei
9:00 SDS E4 – CVVO E3  1-10
10:00 SDS F2 – Lemmer F1  6-0
10:00 SDS F4 – Frisia F9  0-3
14:30 SDS F5 – JV Bolsward F6  0-5
14:30 Joure SC 3 – SDS 3  3-2
14:30 Hielpen 2 – SDS 4  2-2
12:00 Balk A1 – SDS A1  6-0
10:30 CSL D1 – SDS D1  
10:15 Arum D1 – SDS D2  
9:00 Workum E1 – SDS E1  
12:00 Sneek E2 – SDS E2  0-3
9:00 Foarut F1 – SDS F1  2-0
10:15 Oeverzwaluwen F3 – SDS F3  

Witte jim noch in útslach, mail it nei ús.