Professor Willem Wijnia

SDS E4 -SDS F1
12 februari 2004
Ferslach kenniskwis
13 februari 2004

Mei in protte publyk yn de seal is Willem Wijnia de fuotbalprofessor fan SDS yn 2004 wurden.  Nei de foarronden mocht hy stride tsjin Wichard Deinum. In spannend en taktyske wedstriid dy’t mei 3-2 wûn waard troch Willem.

In impresje: