Weppers tongersdei 5-8

PC-weppers
4 augustus 2010
Weppers freed 5-8
6 augustus 2010

Klasse
Jacob Klaas Haitsma en Gerrit Flisijn wiene juster mei harren maat Pieter van Althuis de ferrassende finalisten op de PC. En wat wiene se ticht bij de sege.  Moai dat se sjen lieten dat net allinne Erik en Dirk Yde yn steat binne sa’n priis te pakken. Fan herte lokwinske mannen!

Punten
Yn it earstenklassemint kin in spiler op de PC maksimaal 24 earsten helje. Jacob Klaas en Gerrit hellen der beide 23. Tegearre soargen sij foar mear as 2/3 van it totale oantal earsten fan de SDS-ers fan 60.

Gjin winner
Der wiene in oantal dielnimmers fan ús poultsje hiel ticht bij it wurklike oantal.
Popko Wijnia tocht 61 earsten en Feike Jorritsma 59 earsten. De haadpriis sil no ferdield wurde ûnder de twa wepmasters.

Training foar WK


Neat wurdt oan it tafal oerlitten mei it each op it kommende WK. Neist it WK Bootcamp binne der sels spilers dy’t yndividuele trainers ynhiere. Nim no Gerlof Jan. Hij liet spesjaal út Brazilie syn neef Allan oerkomme om wat Braziliaanske trukjes troch te nimmen. Mocht hij nije wike op krukken rinne dan meie jim der fan útgean dat hij iets oprûn hat mei it oefenjen fan in skyntraap.

Harsens derby (265)
Net thús útprobearje!