Palmares SDS 1 seal

Bolke en Sibe
25 februari 2003
Utslaggen 1 maart 2003
1 maart 2003

Sûnt it seizoen ’99-2000 spilet SDS 1 yn ‘e seal yn ûngefear deselde formaasje. Sy hawwe yn ‘e rin fan ‘e jieren al aardich wat priiskes wûn mei as hichtepunt fansels de winst fan ‘e Midwintercup yn it FEC.

Palmares SDS 1 seal
1999: Winst krysttoernoai yn Frentsjer
1999-2000: Kampioen KNVB 4e Klasse
2000: Winst krysttoernoai yn Frentsjer
2000-2001: Promoveare nei de 2e Klasse
2004: Winst Midwintercup
2003-2004: Kampioen 2e Klasse
2005-2006: Promoasje nei de Haadklasse

Hjir kinne jimme nochris it ferslach en de foto’s fina fan dy skitterende dei yn jannewaris 2004:
*Verslag Midwintercup 2004  Foto’s Foto’s “Hierlak”?

Dizze spilers spilen yn ‘e rin fan ‘e jieren yn SDS 1:
 Jan Simon Jelsma
 Harm Stremler
 Feite de Haan
 Willem Wijnia
 Peter Sijbesma
 Robert Sijbesma
 Anne Stenekes
 Tsjipke Okkema
 Gert Jan Hiemstra
 Durk Okkema


Coach, vlagger en co-sponsor:

 Willem Overal