Utslaggen 1 maart 2003

Palmares SDS 1 seal
25 februari 2003
Ferslach SDS 4 – Berltsum 4
2 maart 2003

Utslaggen 1 maart 2003

Warkum 1 – SDS 1 ôflast
Dit wie yn ‘e 3e klasse A de ienige wedstriid dy at ôflast waard. De geruchten gienen al dat Warkum en SDS it op in akkoordsje goait hienen. Warkum hie in soad blessearden en by SDS wienen der inkelden te wintersporten. Wy geane der mar fanút dat sy yn Warkum gewoan in min fjild hienen.

Mulier hat de kopposysje yn ‘e 3e klasse ferstefige troch mei 2-0 fan in sterker SC Joure te winnen. Balk gie thús ferrassend ûnderút tsjin Nagele mei 3-4 wêrtroch SDS no dielt 3e stiet mei Balk. Mulier stiet boppe-oan mei 9 punten foarsprong, mar  ien wedstriid mear spile.

Heerenveense Boys 3 – SDS 2 ôflast

SDS 3 – SC Franeker 3        8-1

Doelpunten fan: Donny Okkema (2), Marco Hoekstra, Lieuwe Meijer, Harm Auke Dijkstra (2) Tjeerd Dijkstra, Ids Boersma

SDS 4 – Berltsum 4       4-1

Doelpunten fan: Henk van Houten (2), Rene Velzen, Ivo Donath

SDS A-1 – Olde Veste A-1     3-2

Doelpunten fan Tjipke Klaas Okkema (2) en Mark Postma

SDS 5 – Lions 3    ôflast