Bolke en Sibe

Sneon 22 febrewaris alles ôflast
21 februari 2003
Palmares SDS 1 seal
25 februari 2003

Krije je de Treffer net, mar binne je wol benijd nei de aventoeren fan Bolke en Sibe de Seefûgel? Jimme kinne dizze stikken ek op dizze webside lêse. Dit is te finen ûnder de kop: De Treffer. No neidat de nije Treffer krekt wer útkommen is, hawwe sy hun bydrage ek wer op dizze side setten.