Opstellingen sneon SDS 1 en 2.

Wepperkes(4)
11 december 2003
Nije trainer (14)
12 december 2003

Hjir de opstellingen foar kommende sneon. Hjirby is net rekken hôlden mei it minne waar en mooglike skorsingen.

Earste: Broer-Wiebe, Wichard, Feite, Harm, Jan-Simon, Tjipke-Klaas, Anne, Durk-Yde, Robert, Hendrik, Skelte, Jacob-Klaas, Marco, Floris.

 
Twadde: Marten, Tseard, Dennis, Harm-Auke, Auke, Gerrit, Pieter, Stefan, Donny, Syb, Henk, Frank, Gerrit, Willem.
 
Blesseerd: Gert-Jan, Jeroen, Samme, Chris.