Evenementen in december 2022

SDS 1 seal hellet trije punten yn ‘e polder
11 september 2003
Rottevalle 4 – SDS 5 ôflast
12 september 2003

De folgende alve spilers spylje sneon yn it earste (tsjin Makkum) yn ‘e basis sa at it no liket:

Broer Wiebe
Wichard
Floris
Feite
Jan Simon
Tjipke Klaas
Gert Jan
Harm
Hendrik
Durk Yde
Henk

Marco Ottens en Jacob Klaas begjinne op ‘e bank. Hjir komt sa at it no stiet noch in A-junior by.