Oefenprogramma SDS 2

Ferslach SDS 4 (1)
7 januari 2004
SDS4 ferslach (2)
8 januari 2004

Hjirby it programma foar de spilers fan SDS 2 foar de kommende wiken:

Tongersdei 8 jan: Traine 19.00 “fjild” (c.q. drekbende)
Tiisdei 13 jan: Traine 20:30 fjild
Woansdei 14 jan: Traine 21:00 seal
Tongersdei 15 jan: gjin  trainen
Sneon 17 jan: oefenwedstriid SDS 2 – Hielpen 1 14:00 oere

Fierder binne der noch gjin oefenwedstriden fêststelt. It kin wêze at der noch tsjin Oudega(W) oefene wurdt. Sy soenen noch kontakt opnimme mei de lieders fan SDS 2.

At ien it oefenprogramma wit fan SDS 1, mail it ús dan efkes!