Nije teamyndielingen senioaren

Verslag afscheidswedstrijd Jappie Wijnia
17 juni 2003
Werom wa yn SDS twa?
18 juni 2003

Ûnder “Senioren” kinne jimme de nije teamyndielingen fine. Moarn komme de teamyndielingen fan ‘e junioaren.

Leuk team liket my mei namme “oproepbaar” mei dochs net de minste (âld 1e alvetal) spilers as: Marco Reynhoudt, Klaas Visser, Wesley Hoitinga, Remco Bervoets, Hendrik Okkema, Robert Hoekstra en Freddy Scheltema. Ek b.f. âld topskoarder fan it 4e Johan Dijkstra sit der by en ien fan ‘e beste keepers dy by SDS omrint (en jammer genôch dus net keept) Douwe Hoekstra. Ek supersub Harm Abma is opropber. Dit team soe neffens my net misstean yn ‘e 3e klasse.