Werom wa yn SDS twa?

Nije teamyndielingen senioaren
18 juni 2003
Teamyndielingen SDS seal
18 juni 2003

Al jierren wurdt der by SDS by koppeltsjes selekteare. Sa hat it 1e al jierren 2 Hiemstra’s, 2 Sybesma’s en hat it in skoftke 2 Wijnia’s hân.

It 2e rekkent it kommende seizoen hielendal op koppeltsjes.
SDS 2 begiet mei:
2 Brouwers (Jeroen en Remco)
2 Dijkstra’s (Dennis en Harm-Auke)
2 Hoekstra’s (Christian en  Arnold)
2 Overals (Syb en Samme)
2 Okkema’s (Donny en Durk) en
2 Wijnia’s (Jappie en Willem).

It kin my net dúdliker of dit moat SDS 2 wêze