Nije reklamebuorden

Ferline wike binne der wer in pear kreaze nije reklameboerden rûn it keunstgersfjild kommen: