Midwintertoernooi

Wepperkes freed 11-1
10 januari 2008
Wepperkes snein 13-1
13 januari 2008

Freed
SDS  – Avanti    0-1

SDS  – Bolswardia 2-0
Doelpunten fan: Skelte en Peter

SDS – HJSC       6-0
Doelpunten fan Skelte (2), Feite, Tjeerd Peter, Anne

SDS – Blauw Wit (futsal)  2-1
Doelpunten: Peter en Tsjeard

SDS – AVC      2-1
Doelpunten: Skelte en Feite

Troch dizze resultaten binne Avanti en SDS troch.

Sneon foarôf
SDS moat hjoed om 12.00 oere wer.
Sij binne dan yndield yn in poule mei: Broekster Boys, ONT/CHZ, Herauten en Jobbegea.
Ek Akke-Rixt Zijsling is hjoed te bewonderjen yn Frentsjer. Sy fuotballet dêr mei Futsal Heerenveen.
Allegear dus nei de Trije yn Frjentsjer!!

SDS hat hjoed al in tsjinfaller. Harm Stremler leit mei in búkgryp op bêd of sit of stiet by de pot.
Tseard Breeuwsma giet mei as syn ferfanger.

Sneontemiddei

SDS – Herauten      1-0
Doelpunt: Skelte

SDS – ONT    2-0
Doelpunten: Peter en Feite

SDS – Jobbegea    4-0
Doielpunten: Skelte (3) en Peter

SDS – Broekster Boys  0-0

Troch dit resultaat waard SDS 1ste yn de poule en Broekster Boys 2de.

Der waard lotte en SDS moast op de lêste 16 tsjin it ferrassende DTD.

SDS – DTD     1-1
Doelpunt yn de lêste sekonde : Skelte
Strafskoppen moasten de beslissing bringe.
Fan de 10 nommen strafskoppen waard er mar 1 mist. Helaas wie dat Peter Sijbesma.
DTD gie troch.

De lêste fjouwer dy’t yn de priis falle binne:
Avanti, FVC, Futsal Friesland en drs Vijfje

Yn de finale wint drs Vijfje fan Avanti, nei it nimmen fan strafskoppen.