Mei tank oan Dutsen en Wheagan!

Weppers tiisdei 10-2
9 februari 2015
Taken JC en TCjeugd
11 februari 2015

Mei tank oan ús stipers

  enkin de trainer fan SDS 2 eltse kear yn Easterein komme.
Hjir binne wy tige wiis mei!
It kin dus hiel goed wêze dat jim dizze auto wol gauris tsjinkomme.


3x toeterje mei!
SDS!


Sawol by Dutsen.nl as by Wheagan rinne op dit momint noch alderaardichste aksjes!

Oan ’t 31 maart kinne je by Dutsen 10% koarting op alle autofersekeringen.
En wy berekenje elts jier de preemje foar jo autofersekering op ‘e nij.
Sa witte je dat je nea tefolle preemje betelje.
Sjoch ek op: 
http://www.dutsen.nl/autoverzekering/

Sponsor uw club en uw portemonnee