Evenementen in december 2022

Futsal: SDS 1 noch gjin kampioen.
4 maart 2004
Seleksjes SDS 1 en 2 moarn
5 maart 2004

It 1e sealteam fan SDS kin kommende woansdei 10 maart kampioen wurde. Hjirfoar moatte sy winne op Urk. Om safolle mooglik minsken út Easterein mei te krijen nei Urk wolle wy sjen at wy in bus regelje kinne. Je kinne je opjaan by Willem Overal.

Willem Overal; 06-22467816 of 0515-333486

Graach foar snein oanmelde!


Dizze bus moatte wy fol krije kinne tocht ik.