Seleksjes SDS 1 en 2 moarn

Mei de bus nei Urk!
4 maart 2004
SDS 6??
5 maart 2004

It kin hast net misse at moarn dan eindliks it fuotbaljen wer ris trochgiet. Hjirûnder kine jimme de seleksjes sjen wêr at SDS 1 en 2 moarn warskynlik mei op stap gean. Opfallend by SDS 2 is de rentree fan Jeroen Brouwer nei in ferfelende blessure.

Earste: Wichard, Feite, Tseard, Gert-Jan, Floris, Hendrik, Tjipke-Klaas, Marco, Henk, Broer-Wiebe, Durk-Yde, Anne, Harm, Robert, Dirk.
 
Twadde: Skelte, Harm-Auke, Marten, Jacob-Klaas, Auke, Gerrit, Jan-Simon, Pieter, Stefan, Donny, Syb, Jeroen.
 
Blesseert: Frank, Gerrit(?).
Wintersport: Jos, Dennis.
Wurkje: Wilem.