Lifterkes

Weppers moandei 28-12
28 december 2009
Liftwedstryd diel 1
29 december 2009

Tiisdeitemoarn LC

Tiisdeitemoarn

Wytske en Arjen stjoerden tiisdeitemoarn noch in foto, wêr’t se neffens harren better opstiene as wat wij pleatst hiene. En se mailden der gelyk in oerwinningsfoto bij. Dy bewarje wij dus noch efkes.

Moandeitenacht
Twitter fan Jaring: is der ek in priis wa’t it letst op bêd gien is.

Moandetejûn 21.00 oere
Team McL en McH wurde ûngerêst. sij smsse fanút de Jimbar:
Wij zitten klaar voor de proloog. Niemand hier. Zeker allemaal stiekum al een voorsprong. Wie komt ons vergezellen voor een biertje.


It duorre mar efkes doe wie der al in moaie ploech. Sterke (lift)ferhalen en foarbeskôgingen wiene it motto

Wybren en Namkje

Hjoed liftsjend út Grins weikommen en in moaie nije foto meibrocht mei op de eftergrûn de Martinitoer seker

It wie heechstwierskynlik wol wat kâld tidens dizze lift

Stimme
Jim kinne de poll ynfulle at jim tinke te witten wa’t de liftwedstriid wint.  Op  
stjoerder.nl

Oprop fan Sjoerd en Teade
Hoi,
ek dit jier wurdt der wer liften………….ha der wer ferskrikkelik soad nocht oan…….
Teade en ik sille besykje om de oaren in slach foar te wêzen en dêrom soenen wy graach wolle dat jim op ús stimme op www.stjoerder.nl
dat kin krekt dat steuntsje yn de rêch wêze dat wy sa nedich hawwe……..

Tsjeard en Beitske

Dat sij yn it foarstelrûntsje net op ien foto stiene, fûnen se mar neat. Dêrom sneontejûn yn Jirnsum mar efkes op de foto.

Earste sms
Jim wolle it fêst net leauwe mar it earste sms-ke is binnen. Ja krekt. Fan team MaldaBouma. Sij wiene al dwaande harren te orientearen op de oerstek. En op de side fan de boat yn Calais seagen sij dit:

Wegens enorme drukte op de site, kunnen wij u op dit moment wij geen online prijsopgave geven

Neem telefonisch contact met ons op.
Nederland: 020 201 3333
Maandag t/m zaterdag: 09:00-18:00

Ek de oaren binne dus dwaande.

Sms fan McHibma 
Team Mc Hibma en McLinders hat it striidplan klear. Jimme wie fannemiddei op paad nei Wommels al ferdwaald rekke yn de buert fan Weidum. Dat foarspelt net folle goeds

Mail fan Beitske
Beitske wol der ek noch in speurtocht fan meitsje:

BRUSSEL – Eén van de twee gedetineerden die zondag ontsnapten uit de gevangenis in het Belgische Namen, is maandag bij de kraag gevat. 
 
De man werd gevonden in een schuur in het nabijgelegen plaatsje Warisoulx, waar hij zich verstopt had. Zijn kompaan is nog voortvluchtig.
De twee wisten zondag tijdens het luchten een vrouwelijke cipier te gijzelen en konden vervolgens ontkomen. De cipier raakte lichtgewond en moest psychologische bijstand krijgen.
 
Foar it koppel dat syn kompaan ûnderweis fynt leit in hoovercraft klear oan de kade fan Calais.

Min wurde
Moandei 28 december de jûns, wurdt it barke iepen goait foar de lifters, om toch dat brakke, minne, heale, mislike 1 janijarie gefoel te hawwen by de start!!!

Wepmaster

Berjochten oer lifters binne dei en nacht wolkom. De dames en hearen hawwe tasein der in moaie striid fan te meitsjen. Dus hawwe jim wat op te merken doch it.

Liftmailtsjes kinne nei sds-nijs@home.nl