Weppers moandei 28-12

Belsjinezen bij SDS
27 december 2009
Lifterkes
28 december 2009

SDS frouljussealtoernoai
Jûn om 19.00 is der yn de sporthal yn Easterein in sealtoernoai foar de SDS-froulju. Der dogge 5 teams mei mei elk 6 spilers. Spylsters wurde ferwachtse om 18.30 en supporters binne fansels ek wolkom.
Wy kinne noch wol fêst melde dat it toernoai aardich slagge wie en dat de foto’s binnenkoart hjir te sjen binne.

Krysttoernoai Frjentsjer
2e Krystdei wienen de lêste foarrondes fan it Krystsealtoernoai yn Frjentsjer en fansels de finales. De grutste ferrassing wie miskien wol dat SDS net iens by de lêste 16 siet. Sy hienen harren ferrekkene en tochten mei 7 winstpartijen en 3 kear ferlies wol by de earste 4 yn de poule te kommen. Dochs wie dit net it gefal.
Hanzedruk wie al troch en rêde it úteinlik oan ’t de kwartfinales wêr ’t sy útskeakele waarden troch Meskenbouw. Meskenbouw wûn yn de 16e finales nei penaltys fan Frankena Winsum wêr ’t Geert Dijkstra by fuotballe. De Doelen wûn úteinlik it toernoai troch yn de finale fan Meskenbouw te winnen.
Tsjalling Sikma (Posthoorn) en André Bons (Happy Boys) wienen der al foar de prizen ôf.

Nijjierstoernoai

Zaterdag 2 januari a.s  is er weer een nieuwjaarstoernooi, even voor de duidelijkheid het is in de zaal, en neem goed schoeisel niet met zwarte zool ook als je binnenkomt meld je even bij Jan-Bouke. Het zou mooi zijn als er zo veel mogelijk ouders bij zijn om te coachen of andere dingen te doen om het geheel makkelijker te maken nu de tijden en indeling.

*de F pupillen spelen om 9:00 uur
aanwezig 8:45 t/m 11:00.

*de E pupillen spelen van 11:30 t/m 13:30
aanwezig 11:15.

*de D pupillen spelen om 14:00 t/m 17:00
aanwezig om 13:45 . 

We hopen er een leuke sportieve dag van te maken, let wel goed op de tijden kom op tijd.

Groeten Jan-Bouke


Te keap
Hallo,
Ik ben net gestopt met voetballen bij SDS en heb nu nog een trainingspak (maat 176) en een paar voetbalsokken (ca. maat 38) liggen. Belangstellenden kunnen mij mailen:
marleen_81@hotmail.com  of bellen: 0652275468
Alvast bedankt,
Groetjes Marleen.

Feyenoorder?
Wy krigen juster in nijsgjirrige foto:
Jan Rinse Blanksma en syn gesin sitte op Curacao. Fansels treffe je der ek allegearre bekinden.
En Jan Rinse koe it net litte om fansels ek mei ien fan dizze bekinde Nederlânders op de foto te gean.
Mar mei in âld AJAX spiler op de foto…. ??? En dat neamt sich in ras echte Feyenoord fan….

VI-kwis
Foar de echte fanaten stiet der op de webside fan de VI no in drege fuotbalkwis mei mar leafst 100 fragen. Ien fan de wepmasters hat der inkelde jûnen mei dwaande west en hat him no eindelijk klear. Foar wa ’t der nocht yn hat kin dy 
hjir ek meidwaan.

Net mear ynsmite?
Arsene Wenger fan Arsenal wol dat der net mear ynsmiten wurdt by it fuotbaljen as de bal oer de sydline giet, mar yntrape. De diskusje yn Ingelân komt op it heden mei nammen troch de yngoaien fan Rory Delap: