Kroaningsweppers

Weppers moandei 29-4
29 april 2013
Nije trainer SDS 2!
30 april 2013

Kroaning nije trainer SDS 2
By SDS wie hjoed de kroaning fan de nije trainer foar folgend seizoen fan SDS 2. Daliks mear hjiroer!

Kroaningfuotballe
De SDS’ers dy ’t hjoed fuotballe hawwe foar OBS De Opslach op it Kroaningsfskoalfuotbaltoernoai fan Easterlittens hawwe it knap dien. Sy grepen krekt neist de krúsfinales, mar mei 4 oerwinnings, ien lykspul en ien ferlies dienen sy it hartstikke knap.

Skiedsrjochters socht
Dizze wike is der een jongereinskeidsrjochters cursusdei by SDS. Dêr komt in stikje praktyk by sjen, fansels is dat tongersdei ek. Fan út de jongerein kommisje sykje wy foar woansdei 12 juni skeidsrjochters dy’t it skoalle fuotbaltoernooi fluitsje wolle. Wat soe it moai wêze dat ús fask opleiden jongereinskeidsrjochters harren earste echte wedstryden fluitsje op dit toernooi!!!
Noch oeren nedich foar maatskaplijke stage, dan wurdt dat regele!!!
Jou dy op by Hans schaarha@gmail.com
Met vriendelijke groet,
Hans


Harsens derby(1017)
Sokke goals makke yn it ferline allinnich André “de kening fan de kluts” Hoekstra: