Nije trainer SDS 2!

Kroaningsweppers
29 april 2013
Weppers woansdei 1-5
1 mei 2013

Broer-Wiebe de King……eeeuhhuhuuhhu de Ringh sil Marco Hoekstra nei dit seizoen opfolgje as trainer fan SDS 2. Marco fertrekt nei dit seizoen nei SC Skearnegoutum. Broer-Wiebe de Ringh is op dit stuit assistent-trainer by 2e-Klasser Heerenveense Boys.


Broer-Wiebe de King………….

Broer-Wiebe de Ringh hat jierren lang keeper west. Earst fanôf syn 6e oan ’t syn 28e by VV Workum, dêrnei in jier by SDS, twa jier by Bolswardia en dêrnei noch in pear jier by Oeverzwaluwen wêrnei hy syn keeperskariêre ôfsletten hat by Workum.