Kom ek!

Weppers woansdei 21-9
21 september 2016
Seleksjes sneon 24-9
22 september 2016

Jûn wurdt der wer folop traind troch SDS 1, 2, 3 en 4 en de JO19-1 en JO17-1 en -2.
De lêste wiken falt it ús op dat der hieltiten in soad lju te trainen binne en dat der ek wol gauris wat supporters komme te sjen.
Trochdat der in bult aksje op it haadfjild is makket it dat it op en rûn it fjild libbet!
Kom dus jûn ek efkes del en dan kinne je altiten noch efkes yn de kantine sjen.
Christiaan Hoekstra hat bartsjinst, dus dat noflik wurdt it sawiesa!
Je kinne dan lyk alfêst efkes de nije SDS-League ynfulle.
Der lizze formulieren yn de kantine.
image3