Seleksjes sneon 24-9

Kom ek!
22 september 2016
Weppers freed 23-9
23 september 2016
Nieuwsoverzicht

Alle nammen wer bekend foar de wedstriden fan sneon.

SDS 1 – Griffioen 1
13.00: der wêze
14.30: fuotbalje
Bauke, Erik, Jacob, Teun, Remco, Hendrik, Tsjipke, Lourens, Jelmer, Marco, Pieter, Dirk Yde,  Elger,  Gert Jan B
Flagger: Jan Bouke Bouma

Oeverzwaluwen 2 – SDS 2  
11.00: der wêze
12.30: fuotbalje
Wiebe, Ewout, Hendrik, Marten, Feite, Martijn, Dirk, Pieter, Stefan v K,  Bote, Jort,  Tjeerd, Ralph, Jesse
Flagger: Klaas de Haan
Riders: Jeroen, Pieter, Boudewijn, Jort

ONS BOSO Sneek 3 – SDS 3 
13.30: der wêze
14.30: fuotbalje
Allert, Ids, Harm Auke, Tjeerd,  Gert Jan, Jan Simon, Henk, Johan, Peter, Robert, Ype, Pieter L., Ronny, Klaas
Flagger:

 SDS 4  – Scharnegoutum 3 
14.10 der wêze
15.00 fuotbalje
Ids, Remon,  Arjan,  Rick, Gert Jan, Igor, Ruun, Martijn, Peter, Stefan, Jorrit, Tseard, Wietse

SDS  VR1 – St Aengwirden/Akkrum VR1
13.00 fuotbalje
Alize, Alissa, Amarins, Akke Rixt, Geeske, Gerry Edou, Hester, Janieke, Jeska, Krinz, Lysanne,  Sanne Rixt, Sieta, Tjitske