KNVB bewaarnummer Noord 2003

De freonen fan SDS (5)
31 december 2003
Midwintercup 2004
31 december 2003

Sa ’s nachts dan fyn je wolris wat op it ynternet. Hjir fûn ik wat fan ‘e KNVB. Wat binne de boetes at je net opdagen komme? Wat is it wedstriidprogramma foar de rest fan it seizoen? Wannear is de MidWintercup yn it FEC? Kin ik mei Peaske wol nei Aaipop of moat wy fuotbalje? Wat moat je at der by it sealfuotbaljen net in offisjele skeids yn ‘e seal is? Wannear kin je promovearje en wat moatte je dwaan (behalve ferlieze) om te degradearjen? Wannear moatte wy dy wedstriid no ynhelje? Jimme kinne it hjirûnder allegear lêze.

KNVB bewaarnummer Noord 2003