De freonen fan SDS (5)

In lifter kin je mei thús komme.
30 december 2003
KNVB bewaarnummer Noord 2003
31 december 2003

Ik sit yn ‘e nachttsjinst en kin it net litte om dizze “bynammen” te publisearjen. Ik hoopje dat eltsenien der wat wiis mei is.

Takomstich SDS’er wer ’t je better net by yn ‘e buert stean kinne.
Tom lit in Wynia

Skilder en spiler fan SDS 2 dy ’t wol gauris op de Dam te finen is.
Jeroekoe Brouwer

Lieder fan SDS 4 dy ’t in foarkeur hat foar bepaalde slips.
Evert Tanga

Spiler fan SDS 1 dy ’t eins net mear fierder kin.
Harm Gestremdler

Keeper mei ien swak plak.
Broer Wiebe de Ringhvinger

Blessearde keeper dy ’t graach yn Boalsert yt.
RemCoCo Brouwer

Spits út de tiid fan Aap, Noot, Mies en Pim en Mien.
Marco OttenSien

Hy kin hurd drave mar hâld him meastentiids rêstich.
Dennis Gedeistra

Se komme der sa oan.
De Hoekstraks

Hy waard dêr in keardel, mar gie dochs leaver nei de plysjeskoalle.
CIjos Zonderland

Drok mei Hanzedruk en gek fan ‘e Kameleon.
Wouter Sytse en Hylkema

It leafst op de pleats of op fakansy nei it bûtenlân.
Doch him dan Frank Rykma

Hy wurket by Resi en is gek op Amerikaanse oaljekoeken.
Ivo Donuth

Hawwe jimme der noch mear? Mail se ús.