Jan Peter Bootsma yn Rosmalen.

Wepperkes -tiisdei-
10 mei 2005
Wepperkes -woansdei-
11 mei 2005

Jan Peter Bootsma is freed op in lannelike keepersdei west yn Rosmalen. Jan Peter waard 3e yn syn poule en gie dêrtroch net fierder nei in folgende ronde. In goedmakker foar Jan Peter is dat hy folgend jier ien kear yn ‘e wike by SC Heerenveen traine mei.
Hjirûnder de foto’s:


Wat in drokte.

De warming-up efkes mei heit.

………………en klem……….

Der komt in bal út de loft fallen.

Heit Egbert syn hannen kriebelen sa no en dan.

Jan Peter trapet út.

Der wie genôch publyk.

Jan Peter hie op it ein fan de dei de piip út.