It avontoer fan Sjoerd en Jan

SDS 1 wer koprinner
18 december 2003
Lieder D1 oan betterende hân
19 december 2003

Op 1 jannewaris 2004 middeis om in oere as 1 giet der wer in liftwedstriid fan start yn Wommels. 2 dielnimmers binne promininte SDS-ers. De skoalmasters yn spee Sjoerd van Beem en Jan Stenekes binne in koppel en sy wolle graach harren Ingelsk ophelje en earst wêze. De reis giet nei Ingelân.

Mear ynformaasje oer dizze monstertocht en spesjaal oer dit team kinne jim ynkoarten fine op dizze side ûnder de kategory de Treffer

De reis giet fan Jimbar yn Wommels nei Land’s End yn Ingelân.