Hoe hjit hij ek al wer?

Weppers snein 19-4-2020
19 april 2020
Weppers snein 26-4-2020
26 april 2020

In foto kin hiel wat sizze sûnder tekst, mar at er dan tekst bij stiet is wol aardich dat it klopt. Seker at it om nammen giet.

Wij binne alle jierren fan SDS 1 oan it digitalisearjen en dan komme je noch wol wat ferrassende namen bij foto’s tsjin

1995……Floris?

1995 Floris?

1995 ?????

Keeper fan de Wâlde wurdt belaagd troch SDS-ers, mar wa binne dat dan? It stie der net bij.

2000 Tsjeard mei lang hier