Weppers snein 26-4-2020

Hoe hjit hij ek al wer?
24 april 2020
Moandei 4 maaie start trainingen
29 april 2020

Jeugdtrainen

Wy binne drok dwaande om te sjen hoe ’t de jeugd oant en mei 12 jier wer traine kin. Tiisdei sil de jeugdkommisje ‘om tafel’ hoe dit oan te fleanen. Hâld de webside goed yn de gaten. De jeugd oant en mei 12 jier sil fêst gau los kinne. Foar de jeugd fan 12-18 jier wurdt efkes besjoen hoe ’t sy ek los kinne.

Útferkeap Skoalleseize

Beste minsken in Easterein, Wommels en omjouwing, foutballers, keatsers en iederien die’t gebrûk makket fan us mooie gebouw en complex. Ek wij as bestjoer fan de Skoalleseize ha uiteraard te meitsje mei ’t ferfelende Corona virus, en der troch ek us gebrûkers. Spitich genoch bin we nog efkes ticht, mar omdat hearder al ‘t  complete amateur fuotbal net mear troch gong en wij mei een foarried bier etc sitte, wolle we freegje oan iederien die’ t hjir belang bij hat, om us te helpen dit op te krye. We ha al i.e.o. oan de voedselbank skonken, mar us bier wolle we graach op sneon 02 – 05 fan 10.00 oant 12.00 ferkeapje foar de leafhawwers. € 15,- p/krat, incl statiejild, we ha sa’n 50 krat, op is op. Graach per pin ofrekkenne. Namens Skoalleseize, hartelijk dank. (net hjir bestelle, allinnich de sneons ophelje)

Beste mensen in Oosterend, Wommels e.o. Voetballer, kaatsers, en iedereen die gebruik maakt van ons gebouw en sportcomplex. Ook wij als bestuur hebben uiteraard last van het vervelende Corona virus, en daardoor ook onze gebruikers. Helaas zijn we nog even dicht, maar omdat eerder al het complete amateurvoetbal er uit is gehaald, en wij met een voorraad bier etc zitten, willen we u vragen, indien u belang heeft, om ons te helpen dit op te krijgen. We hebben al e.e.a. aan de voedselbank geschonken, maar het bier willen we graag op 02-05 van 10.00 tot 12.00 verkopen voor € 15,- p/krat, incl statiegeld. We hebben zo’n 50 krat, op is op. Graag alleen pinnen. Namens Skoalleseize, hartelijk dank. (niet hier bestellen, ALLEEN  zaterdag ophalen).
Boudewijn Kramer
Skoalleseize

Wa?

Juster frege elkenien him noch ôf welke SDS’er dit wie yn duel mei de keeper fan De Wâlde. Hjoed kinne wy wol melde dat it om Jappie Wijnia gie fansels. Hy lit witte dat dit duel úteinlik gjin goal oplevere.

Hjoed 40 jier lyn

It is hjoed 40 jier lyn dat SDS 1 kampioen waard en foar it earst promovearre nei de tredde klasse KNVB.
At wij no yn in perioade libben sûnder koroana dat soe dat heuchlik feit betocht wurde mei in reuny yn maaie.  Mei namme Jelle de Boer en Jan van Asselt wiene dêr al mei dwaande.
Dy reuny sil  no wol neat wurde earst.
Wij kinne gelokkich oan de hân fan kranteknipsels en foto’s it seizoen 1979-1980 aardich yn byld bringe.
It is de muoite wurdich om hjir efkes te sjen

Ut de âlde doaze


Yn Hylaard stie noch in âlde doaze mei knipsels fan  de earder ferstoarne Wytse Lanting. It sil 1985 of 1986 west hawwe dat sij kampioen waarden.

Harsens derby (2227)

‘Tikkie werom, Jaap!’

Letter mear!