Helpaksje foar Asie

Wepperkes -moandei-
3 januari 2005
Midwintercup: SDS 2 útskeakele.
4 januari 2005

It programma yn it Reade Hynder
Woensdag:
10.00 uur opening door B&W
11.00 uur Olaf van der Meulen (volleyballer)
11.30 uur Kobus Algera (de Wiko’s)
!6.00 t0 17.00 uur Tonny Swart en Eddy Geurtsen (topbiljarters friese club) op twee verschilende tafels
19.00 uur Wout Zijlstra
19.30 uur Peter de Jong (maxi van duo mini & maxi)
20.00 uur Piter Wilkens (friese troubadour)
20.30 – 21.30 uur Demonstartie door Ad Korevaar (Nederl. topbiljarter)
 
Donderdag:
10.00 uuropening door Rinse Westra en Hillie Harms (cast van Baas boppe Baas)
10.30 uur Henk Gemser (schaatstrainer)
16.00 uur Hans Anker (advocaat) en Jaap Louwes (friese troubadour)
17.00 – 18.00 uur Rouke Adema (fries biljart kampioen)
19.00 uur Chris Wassenaar (kaatser: de beer van Minnertsga)
19.30 uur Jan Bruin (spits Cambuur) en Sieb van der Ploeg (voormalig zanger van de Kast)
20.00 uur Theun Piersma (burgemeester Wonseradiel)
20.00 – 21.00 uur Henk van der Meer en Jelle Steensma (topbiljarters friese club)
Afsluiting ongeveer 21.45 met cabaret van Loeberje van ongeveer 20 min. (Loeberje bestiet út Sybren en Sipke en sy binne ek ferantwurdelik foar “de Ate scêne” tidens it liften) 
Hierna ontvangst van de cheque door de burgemeester.
 
Verder Donderdagavond vanaf 20.00 uur friese muziek in de Jimbar en de bovenzaal van het Reade Hynder.
Toegangsprijs voor een passepartout 10,= euro.
 
Donderdagavond vanaf 20.00 uur in het Dielshûs: Rinze Dijksma, Teake van der Meer en Griet Wiersma, entree 5,= euro
 
Donderdag van 10.00 uur tot 17.00 uur haarknippen in it Reade Hynder door een kapster van beautycentum de freule.
 
Nog op tijd in te plannen: op woensdag 2e kamerlid Joop Atsma en op donderdag GS-lid Anita Andriesen
Nog ” in de pen ” Henk Kroes en Edwin Rutten.
 
Dinsdagavond komt vanaf 19.00 uur Piet Paulusma met SBS het weerpraatje opnemen in it Reade Hynder

 

Oanlieding fan it biljertspektakel
In spontane opmerking fan Siebren Hoekstra tidens de biljertjûn ferline wike tiisdei liket út te draaien op in grut spektakel yn Wommels.
”Wat kinne wy dwaan foar de slachtoffers yn Asie” wie syn fraach.
In hiele protte docht no bliken.

Kommende woansdei en tongersdei (fan 10.00 oant 22.00 oere) is der fan alles te dwaan yn Wommels om jild by elkoar te krijen foar de slachtoffers fan de wetterramp.

v     It biljerten stiet sintraal yn it Reade Hynder. Prominente Friezen komme nei Wommels te biljerten. Sy sille spylje tsjin in oantal maratoneurs fan de eigen klup. dan kin dat foar 2.50 per healoerke. Der is noch wol wat romte.

v     Profesjonele biljerters komme nei Wommels om op in spesjaal te pleatsen grut biljert in bal te stjitten. Wa wol dy keunsten fan dy biljertes net graach sjen?

v     Artysten trede tongersdeitejûn op yn it Dielshûs: Teake van der Meer, Minze Dijksma en oaren. De âlderein út Nij Dekema en Nij Stapert wurde troch ITS út Boalsert en Taksi de Jong út Wommels der hinne brocht. Ek oare belangstellenden binne fan herte wolkom. De yntreejilden (5 euro) geane nei it fûns.

v     In grutte ferlotting (2 euro per lot) mei prachtige prizen. Jeugd fan út de Tsjerne yn Easterein komme dêrfoar by de doarren lâns op woansdei en tongersdei

 

Kommende tongersdei komme de folgende artysten belangeleas optreden yn it Reade Hynder of Jimbar:
Eddy Dijkstra, Gurbe Douwstra, Irish Stew, Kalis, Camble Four, Duo Ferbean, Martinos. Dat allegear foar de need yn Asie.