Freonen fan SDS (9)

SDS4 ferslach (2)
8 januari 2004
SDS siket nije jeugdtrainer (3)
9 januari 2004

Wer net folle oanfulling dizze kear. Wy krigen ien goeien (fan D.Y.S.) en ik haw sels myn harsens noch mar in kear brutsen. Derûnder de totale list ek noch mar in kear.

v    In Kubaarder mei in goeie fopdûk

o        Tseard Schwalbersma

v    Syn earste jier yn ‘e senioaren en jimme kin him fan fieren heare.

o        Tseard Schreeuwsma.

v    In spiler wêr ’t de fut wat út is
     o        OpbAant Hofstra

v    Mem fan dy earder neamde spits dy’t gjin bier drinkt

o        Anna-Marie wite Wijnia

v      Mei sa’n loopke bin je dêr noch net oan ta

o        Durk Yde Besjaardapas

v      Je kin der fan alles krije en ek Dutse jirpels

o        KarstoffelBoumarkt

v      Keeper dy ’t de boadskippen net yn Wommels docht.

o        KonMarco Reynhoudt          

v      Hy wurdt wat âlder en it giet allegear wat minder hurd.

o        Klaas Sjokkema

v      De lekkerste oaljekoeken, mar hoe at hy dat sa docht.

o        Samme Toveral

v      Lieder fan SDS 2 en hâldt wol fan in gokje.

o        Durk Gokkema

v      Hy ferliest dan ek wolris.

o        Durk Dokkema

v      Flucht hiel wat hin en wer yn SDS 5

o        Bertus Veerbootsma

v      Kleurrike taktikus fan SDS 4 en hâldt fan stratego

o        Pieter Groenveldmaarschalk

v      Takomstich SDS’er wer ’t je better net by yn ‘e buert stean kinne.

o        Tom lit in Wynia

v      Skilder en spiler fan SDS 2 dy ’t wol gauris op de Dam te finen is.

o        Jeroekoe Brouwer

v      Lieder fan SDS 4 dy ’t in foarkeur hat foar bepaalde slips.

o        Evert Tanga

v      Spiler fan SDS 1 dy ’t eins net mear fierder kin.

o        Harm Gestremdler

v      Keeper mei ien swak plak.

o        Broer Wiebe de Ringhvinger

v      Blessearde keeper dy ’t graach yn Boalsert yt.

o        RemCoCo Brouwer

v      Spits út de tiid fan Aap, Noot, Mies en Pim en Mien.

o        Marco OttenSien

v      Hy kin hurd drave mar hâld him meastentiids rêstich.

o        Dennis Gedeistra

v      Se komme der sa oan.

o        De Hoekstraks

v      Hy waard dêr in keardel, mar gie dochs leaver nei de plysjeskoalle.

o        CIjos Zonderland

v      Drok mei Hanzedruk en gek fan ‘e Kameleon.

o        Wouter Sytse en Hylkema

v      It leafst op de pleats of op fakansy nei it bûtenlân.

o        Doch him dan Frank Rykma

v      Hy wurket by Resi en is gek op Amerikaanse oaljekoeken.

o        Ivo Donuth

v      Wurdt op in ….  en in âlde fuotbalskuon kampioen mei SDS 5

o        Aant Slofstra

v      Is lieder by F1 en liedt de klok

o        Andre oan it Vinketou

v      Spiler SDS 5 en gek fan Normaal en klaverjassen

o        Eddy de Boer is troef.

v      Ferdiediger(s) is famylje fan Jesse James of sa.

o        Klaas, Syb of Samme Overval.

v      Ferdiediger of keeper en hâldt fan de kryst

o        Jan-Simon Jingle belsma.

v      De East-Europese auto foldocht him mar best.

o        Friso riid jieren alLada.

v      Wennet yn Boalsert en gek fan musyk.

o        Peter Circus Kusters.

v      Yn wezen bine wy allegear Sjinezen.

o        Hendrik de Foe Jong Hai.

v      Folgend jier trainer fan CSL en gek fan Kuifje.

o        Cees Jansen en Jansen.

v    Is bliid dat hy by de A-seleksje sit.

o        Tsjipke Okkemar by sit.

v    In spits die altyd 5 min. te let komt.

o        Willem yn de Wynia

v    Hat der net fan syn heit, dy’t meastentiids fiif minuten te betiid is,………….

o        Popko foar de Wynia.

v    In lieder dy’t ek de tredde helte de lieding hat:

o        Anne Bierbrouwer

v    In grinsrjochter dy’t nei in smitende beweging skorst wurdt:

o        Geert Hiemstraf

v    Oud keeper van SDS 4 die zijn straatje wel schoonveegt:
     
o     Klaas Kamstratemaker


Hawwe jimme ek noch ien? Mail se ús!