Evenementen in november 2022

Wepperkes -tongersdei-
18 mei 2006
Wepperkes -freed-
19 mei 2006

Wy hawwe wol 50 foto’s krigen fan Anco fan de slotjûn foar de jeugd fan foarige wike. Ien ding is wol dúdlik. It wie doe gâns better waar as no.


Klik op de foto om originele grootte te bekijken
Jappie hat alles noch yn de hân.

Klik op de foto om originele grootte te bekijken
Sa no en dan moat je efkes bekomme by mem.

Klik op de foto om originele grootte te bekijken
Dit giet sa moai as wat.

Klik op de foto om originele grootte te bekijken
Fansels moast der ek patat en limonade by.

Klik op de foto om originele grootte te bekijken
Fan al dy limonade moat je ek wolris wat kwyt…….

Klik op de foto om originele grootte te bekijken
Voetflipperen???

Klik op de foto om originele grootte te bekijken
Dêr moat der dus yn.

Klik op de foto om originele grootte te bekijken
De foet komt hast út ‘e nekke.

Klik op de foto om originele grootte te bekijken
Korné kansloos.

Klik op de foto om originele grootte te bekijken
De priisútrikking.

Klik op de foto om originele grootte te bekijken
Allert Turksma wûn de penalty-bokaal.

Klik
hjir om noch mear foto’s te besjen.