Foto’s mei Freddy

SDS-League: ‘FC Op nei de top’ pakt de wykpriis!
16 maart 2021
Weppers freed 20-3-2021
19 maart 2021

Nei Rients Smeding, Jappie Wijnia, Durk Okkema en Dirk en Hendrik de Jong hat no Freddy Scheltema by him op souder sjoen as dêr noch wat âlde SDS-foto’s fan him lizze. Hy fûn noch wat kreaze plaatsjes en hjir binne wy tige wiis mei.

Hawwe jim ek noch alderaardichste SDS-foto’s lizzen?
Mail se nei aant@vv-sds.nl of willem@vv-sds.nl. Je meie se ek troch de bus smite dan scanne wy se.

SDS 2 1996-1997


Steand; Auke Hiemstra, Jan-Simon Jelsma, Willem Wijnia, Tjeerd Dijkstra, Klaas Kamstra, Gerrit Hingst, leider Freddy Scheltema.
Op hurken: Frank Rijpma, Jeroen Brouwer, Feite de Haan, Sjoerd Boonstra, Wouter Hijlkema, Peter Kusters.

SDS 4 1986-1987


Steand: Jehannes Nauta, Tjitse van der Valk, Hans Kooistra, Hendrik Eringa, Klaas Overal, Tjalling Haakma, Gauke Halbersma, Chris Houtsma, Ynze Jorritsma, Willem Tjalsma.
Op hurken: Jacob Kooistra, Albert Ruiter, Fokko de Boer, Daan Boersma, Freddy Scheltema, Gerrit Bergsma.

SDS 4 1985-1986


Steand: Fokko de Boer, Jacob Kooistra, Gauke Halbersma, Durk Harm de Boer, Klaas Overal, Tjitse van der Valk, Ale Sixma.
Op hurken: Daan Boersma, Freddy Scheltema, Chris Houtsma, Hans Kooistra, Rintsje Visser, Willem Tjalsma.

SDS A1 1978?


Steand: Pieter Veenje, Nico Vijfhuijsen, Hijlke Sjaarda, Wouter Hijlkema, Dick Stegenga, Tsjipke Okkema, Jaap Jaarsma.
Op hurken: Freddy Scheltema, Hendrik Okkema, Bauke de Boer, Lolke Hofstra, Harm-Jan Klijnstra.

SDS op Skylge 1971

Steand: master Jan Strikwerda, Ids Boersma, Hendrik Kuiper, Wybren Bruinsma, Jouke Hovinga, Freddy Scheltema, Wytse Lanting, Martin Jorritsma, Floor Kleinjan, master Freark Smink.
Op hurken: Gauke Halbersma, Kees Hofstra, Sjoerd Boonstra, Oene Hofman, Siebren Hofman, Wouter Hijlkema, Anton Houtsma.

SDS B1 op Skylge 1990?

Steand: Peter Kusters, Jan-Simon Jelsma, Jaap van der Velde, Wilco Overal, Neno Viëtor, Lieuwe van der Brug, Jaap-Andre Haitsma, Ale Sixma.
Sittend: Klaas Westra, Robert Hoekstra, Arnold Walstra, Gert-Jan Hiemstra, Harm Stremler, Egbert Dragstra, Freddy Scheltema.
Lizzend: Robert Sijbesma.

SDS B1 1990-1991?

Steand: Ale Sixma, Jan-Simon Jelsma, Klaas Westra, Robert Hoekstra, Jaap-Andre Haitsma, Robert Sijbesma, Sido Bakker, Folkert-Rients Vellinga, Willem Wijnia, Lieuwe van der Brug, Folkert Gorter.
Op hurken: Harm Stremler, Neno Viëtor, Arnold Walstra, Freddy Scheltema, Wilco Overal, Peter Kusters, Martin Overal.