SDS-FIFA 2017-toernoai

Weppers woansdei 23-11
23 november 2016
Weppers tongersdei 24-11
24 november 2016

sds-fifa-17-toernoaiSDS-FIFA 2017-toernoai foar jong en ‘âld’

Op freed 9 desimber fanôf in oer as 17.00 oere is der in FIFA 2017-toernoai op X-BOX, Playstation of oare spulkompjoeter yn de kantine.
Fanôf 17.00 oere is dit foar de SDS-jeugd fanôf 9 jier.
It kostet €3,- Dit is ynklusyf 1 konsumpsje en in bakje patat.
Der binne alderaardichste prizen te winnen.

As de bern klear binne, dan is it tiid foar de folwoeksenen om FIFA te spyljen.
Wa giet der mei de earste wikselbeker fan troch?
It kostet €5,- en hjir sit in konsumpsje by yn.
Je moatte je opjaan foar 5 desimber!
Jim kinne jim hjir opjaan!

SDS-FIFA 2017-toernoai(2)

Foar it FIFA 2017-toernoai hawwe wy wol wat X-Boxen en Playstations en sa nedich. As wy dy fan dy brûke meie dan heare wy it graach. Mail it efkes nei info@vv-sds.nl! Fansels meist sels dan ek meidwaan oan it toernoai!
Afbeeldingsresultaat voor spelcomputers