Ferskaat nijs

15 oktober: Meinte Sixma tournooi
9 oktober 2003
Knabbel en Babbel dwaande mei takomst
10 oktober 2003

* Broer Wiebe de Ringh is yn safiere herstelt fan syn blessure dat hy moarn wer yn it 1e keepe kin.

* Hendrik de Jong hâldt lêst fan syn ankel en fuotballet moarn dan ek net mei. Hy is foar foto’s yn it sikehûs west. Hjir wie net folle út op te meitsjen. Henk Postma hat noch lêst fan syn rêch en fuotballet sneon ek net.

* Dit bin de 14 nammen die ’t sneon foar SDS 1 dwaan moatte: Broer Wiebe, Wichard, Feite, Floris, Jan Simon, Anne, Gert-Jan, Harm, Durk-Yde, Tsjipke, Marco, Gerrit, Stefan en Frank.

* Geert Hiemstra hat sneon foar it earst yn tiden wer flagge by SDS 1.
  Geert hat de flagge wer út de fifer fiske.

* Wy hawwe op it heden sa’n 2000 besikers per moanne op ‘e website.

* Stoffel syn komputer hat it bejûn. Wolle jimme dit nijs dus efkes oan him trochjaan.