15 oktober: Meinte Sixma tournooi

Aant syn ferslach oer SDS 1 seal
9 oktober 2003
Ferskaat nijs
10 oktober 2003

Op woansdei 15 oktober fanôf 15.00 oere wurdt op sportpark “De Skoalleseize (B-fjild) in ûnderling 4 tjin 4 tournooi hâlden foar F- oant ‘e mei D-pupillen, it saneamde Meinte Sixma tournooi.

Jimme binne allegear fan herte wolkom. De kantine is iepen.